آیا می دانید ۵۰ سال پیش طول عمر متوسط ۵۰۰ کمپانی اول جهان ۶۰ سال بود اما امروزه این میانگین ۱۸ سال رسیده است و تا سه سال آینده به کمتر از ۸ سال می رسد؟ این بدین معناست که برای ماندن در وضعیت کنونی راهی شاید طاقت فرسا پیش روی ما باشد ولی در این بسته آموزشی راهکارها و روش های اجرایی در جهت بهبود و توسعه کسب و کارمان فرا میگیریم تا بتوانیم هم گام با رشد کسب و کار و اقتصاد جهانی پیش رویم.

نمایش یک نتیجه